Werkgever

De medewerkers/medewerksters van een organisatie maken een groot deel van het ‘bedrijfskapitaal’ uit. Een werkgever is zeer gebaat bij gemotiveerde werknemers: investeren in werknemers loont.
Toch zijn er omstandigheden dat de werknemer en de werkgever in een gespannen relatie tegenover elkaar komen te staan of zelfs niet meer met elkaar verder kunnen.
Vaak betreft het vraagstukken op het gebied van het functioneren van de werknemer, (arbeids) ongeschiktheid of arbeidsrechtelijke problemen met een bedrijfseconomische achtergrond.

Het is zowel voor de werknemer als ook voor de werkgever zaak dat hij zich tijdig laat informeren over consequenties en mogelijkheden als een probleem zich voordoet of aankondigt. Indien met die vraagstukken op juiste wijze wordt omgegaan kan veel schade worden voorkomen, zoals bijvoorbeeld ‘verkeerde’ ontslagvergoedingen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij een mogelijk ‘hoger beroep’.

Daar komt bij dat het ontslagrecht (en wat daarmee samenhangt) zeer grote wijzigingen heeft ondergaan, welke voor een groot deel per 1 juli 2015 gerealiseerd zijn. Duidelijk is daarbij wel geworden dat anders dan door de politiek vooraf gesuggereerd een ontslag er in principe zéker niet gemakkelijker op is geworden.

Per 1 januari 2020 zal de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ de hiervoor bedoelde wijzigingen per 1 juli 2015 weer veranderen dan wel aanvullen.

Groothuijse Advies te ‘s-Hertogenbosch kan u bij dit alles uitstekende diensten bewijzen. Sinds 1979 actief op het gebied van arbeids- en ontslagrecht – vanaf 1993 als zelfstandig adviseur – kenmerkt de aanpak van Groothuijse Advies zich door professionaliteit en pragmatisme. Binnen deze vaak complexe materie wordt – in goed overleg met de cliënt – gezocht naar vooral praktische oplossingen, waarbij maatwerk vooropstaat.

Het uitgangspunt is steeds dat gerechtelijke procedures daar waar mogelijk moeten worden voorkomen. Mocht dat niet lukken dan zal Groothuijse Advies desgewenst of indien noodzakelijk samen met u de gang naar de rechter maken.

Deze werkwijze heeft Groothuijse Advies binnen maar ook buiten de regio ‘s-Hertogenbosch een goede naam en tevreden klanten opgeleverd.