Personeelsmanagement

►Advisering
►Sturing
►Ondersteuning

Gerelateerd aan de problematiek van het arbeids- en ontslagrecht vormt personeelsmanagement een specialisme van Groothuijse Advies. Immers, goede afspraken (actuele arbeidsovereenkomsten, een goede beoordelingsstructuur, e.d.) kunnen problemen wellicht niet altijd voorkomen, maar vaak wel vereenvoudigen. Denk daarbij ook aan het (sterk) toegenomen belang van dossieropbouw.

Die dossieropbouw is niet alleen belangrijk bij voorkomende problemen in de arbeidsrelatie. Vaak blijkt dat bij wijze van spreken aan het onderhoud van machines meer aandacht wordt besteed dan aan het functioneren en ‘onderhoud’ van een werknemer.

Bij het ‘onderhoud’ van een werknemer hoort een heldere beoordelingsstructuur (en dat is bij voorkeur niet het ‘salarisgesprek’ eind december) en het houden van functioneringsgesprekken. Vaak is daarbij ‘gebrek aan tijd’ het excuus voor het achterwege laten van dergelijke activiteiten.

Als dit al gebeurt is het nogal eens dat de verslaglegging er van gewoonweg niet deugt.

Men gaat dan voorbij aan het belangrijke gegeven dat de medewerkers/medewerksters van een organisatie een groot (zo niet het grootste) deel van het ‘bedrijfskapitaal’ uitmaken.

Een werkgever is dan ook zeer gebaat bij gemotiveerde werknemers: investeren in werknemers loont, temeer daar bijvoorbeeld een goed beoordelingssysteem (ook) voor de werknemer duidelijkheid verschaft. En getoonde belangstelling kan zeker geen kwaad. Bij een goede beoordelingsstructuur stelt de werknemer zich vragen: ‘Ben ik goed bezig?’, ‘Wat zijn mijn zwakke punten en wat kan ik eraan doen?’, ‘Wat is de bijdrage van de werkgever?’ (opleiding, andere aansturing, etc.).

Ook met de wijzigingen binnen het ontslagrecht per 1 juli 2015 (en daarna) is de nadruk beduidend méér op ‘onderhoud’ van werknemers komen te liggen: denk daarbij bijvoorbeeld aan het investeren in opleidingen, de eerder gemaakte kosten waarvan later wellicht op enigerlei wijze kunnen worden verrekend met de transitievergoeding (die de ‘oude’ Kantonrechtersformule heeft vervangen).
Geen of een onvoldoende dossier kan bij een gedwongen ontslag bij de Kantonrechter (de keus voor UWV bij slecht functioneren is er niet meer) voor zeer grote problemen zorgen: denk daarbij aan afwijzing van het verzoek tot ontbinding.

Veel bedrijven zijn qua omvang niet toe aan een eigen afdeling personeelszaken. Dat mag echter geen beletsel zijn om de benodigde instrumenten en kennis in huis te halen.

Groothuijse Advies te ’s-Hertogenbosch kan u daarbij uitstekende diensten bewijzen. Sinds 1979 actief op dit gebied – vanaf 1993 als zelfstandig adviseur – kenmerkt de aanpak van Groothuijse Advies zich door professionaliteit en pragmatisme. Binnen deze mogelijk complexe materie wordt in goed overleg met de cliënt gestreefd naar vooral praktische oplossingen, waarbij maatwerk voorop staat.