Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Na het einde van zijn dienstverband plaatst een coördinator uit rancune negatieve berichten op sociale media. De berichten gaan over zijn ex-werkgever. Mocht de werknemer dit doen?

Als HR ontkom je niet meer aan social media. Medewerkers kunnen hun social mediakanalen gebruiken om je organisatie te prijzen als een goede werkgever.

Aan de andere kant kunnen zij ook berichten publiceren over (politieke) situaties die haaks staan op de visie van je organisatie. In het laatste geval wekt het geen verbazing dat berichten op social media met enige regelmaat leiden tot geschillen tussen de werkgever en werknemer. De onderstaande uitspraak is ook een voorbeeld van een geschil tussen de werkgever en zijn werknemer over een publicatie op social media.

Negatieve berichten op social media

De werknemer werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst als coördinator kabels en leidingen bij Stadswerk 072. Laatstgenoemde is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Na het einde van zijn dienstverband plaatst de ex-werknemer negatieve berichten op social media over het bedrijf en collega’s. De werkgever spant een kort geding aan en eist dat zijn medewerker de berichten (zo snel mogelijk) verwijdert.

Vrijheid van meningsuiting versus bedrijfsreputatie

Tijdens de rechtszaak heeft de ex-werknemer de berichten inmiddels verwijderd. De ex-medewerker verklaart dat hij dergelijke berichten niet meer zal plaatsen. Tegelijkertijd vindt hij dat vrij is in het geven van zijn mening en dat zijn ex-werkgever hem hierin niet kan beperken.

De kantonrechter vindt dat de vrijheid van meningsuiting niet zo ver reikt dat een ex-werknemer over zijn ex-werkgever onjuiste of negatieve mededelingen mag doen. Ook mag hij geen onbewezen of onvoldoende vaststaande feiten openbaar maken, met de intentie om de ex-werkgever in reputatie te schaden dan wel het gevolg op de koop toe te nemen dat de reputatie wordt geschaad.

De vrijheid van meningsuiting reikt niet zo ver dat een ex-werknemer over zijn ex-werkgever onjuiste of negatieve mededelingen mag doen.

Dwangsom

De kantonrechter veroordeelt de ex-werknemer om zich te onthouden van het plaatsen van negatieve berichten over zijn ex-werkgever op social media. Doet hij dit toch, dan wordt hem een dwangsom van € 500 opgelegd per dagdeel dat de ex-werknemer hier niet aan voldoet.

Tips voor HR

De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd, ook niet voor ex-werknemers.

Deze uitspraak toont aan dat het zin heeft om je als ex-werkgever te verzetten tegen negatieve uitlatingen op social media, ondanks het feit dat een werknemer inmiddels al uit dienst is.

De instructies over het gebruik van socialmediakanalen kun je vastleggen in een gedragscode of in een protocol. In het document maak je duidelijk wat je als organisatie van het gebruik van social media verwacht. Let op: als je een ondernemingsraad hebt ingesteld, heeft dit orgaan een instemmingsrecht over de gedragscode social media of het socialmediaprotocol.

In tijden van oorlogen en/of verkiezingen kunnen er spanningen op de werkvloer ontstaan. Wees je ervan bewust dat je werknemers zich in deze situaties eerder (politiek) kunnen uiten op socialmediakanalen.

Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:2220

Bron: PWnet