Categoriearchief: Uitspraak

Wijziging arbeidsovereenkomst éénzijdig mogelijk?

Het komt voor dat de werkgever de arbeidsovereenkomst om hem moverende redenen wil wijzigen. De werkgever moet daarbij wel een aantoonbaar belang hebben, zeker als de werknemer de gewenste wijziging niet wenst.
Bij een bedrijf werkt een aantal werknemers als langer volgens een flexibel dienstrooster (overigens zoals bij CAO omschreven).
In dat rooster vastgelegd dat de werktijd kan variëren tussen 5 en 9 uur bij maxmaal 5 diensten per week.
Deze werknemers hebben echter jaren lang 4 x 9 uur per week gewerkt. De werkgever stelt de werknemers ervan in kennsi dat met ingang van de volgende maand zij worden ingeroosterd volgens het basisploegenrooster uit de cao (lees: 40-uur gedurende 5 dagen).
De werknemers wensen echter dat de werkgever hen weer indeelt volgens het 4×9-rooster. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemers toe waarop de werkgever in hoger beroep gaat.
Het hof overweegt dat het 4×9-rooster niet beantwoordt aan het doel van het in het CAO vastgelegde dienstrooster, omdat daarin wordt uitgegaan van vijf diensten. De werkgever kán van zijn werknemers verlangen dat zij werken volgens het CAO-rooster, maar de werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet éénzijdig wijzigen.
Omdat de werkgever het flexibele rooster kan toepassen heeft hij onvoldoende belang bij een dergelijke wijziging. Het hof oordeelt daarom dat de nieuwe wijze van inroostering ongedaan gemaakt moet worden.
(Gerechtshof Amsterdam, 14 augustus 2008, JAR 2008/274)